Make your own free website on Tripod.com

Felda Palm Industries Sdn Bhd
TEMENTI
PENJAGAAN LUARAN BAGI AIR

Penyikiran Bahan Ampaian
Penjernihan dan Penapisan

Penjernihan ialah pertukaran dan pengasingan bahan terampai dan warna daripada air. Alat penjernihan yang biasanya digunakan termasuklah settling tanks dan filter. Paetikal-partikal ampaian yang baik tidak akan dikeluarkan dengan mudah malah sukar melaluai penapisan.
Pengupulan Dan Bahan Pengumpul
Partikal halus diasingkan atau bahan-bahan koloid yang memerlukan penggunaan pengumpul untuk mengumpalkan bersama kepada kelo,pok besar yang akan dituraskan berulangkali. Partikal koloid yang bercas negatif menyababkan mereka akan bertidak antara satu sama lain. Dengan cara pengumpulan cas-cas negatif dineutralkan menyababkan patikal-partikal tadi bergabung bersama bagi membentuk nukleus partikal lain untuk penyentuhan.
Penguumpalan yang lazim adalah Aluminium Sulfat  (Alum) , Ferik Sulfat, Sodium Aluminate. Besi-besi lain dan garam-garam Aluminium. Ion-ion logam ini mempunyai tiga cas positif untuk bertindak partikal-partikal koloid negatif. Pada tahun-tahun kebelakangan ini polimer-polimer sintetik dengan molikul rantai panjang yang dikenali sebagai polielektrolit telah digunakan untuk tujuan pengupalan. Ini menolong menjadikan kelompok berat dan lebeh mudah untuk dibersihkan.
Pelenbut Lime-Soda
Untuk mengurangkan bendaasing-bendasing terlarul dalam air, bahan kimia adalah ditambah untuk pemendakan bahan meneral. Dalam pelembut Lime-Soda, kaedah pemindahan adalah digunakan.
Lime hidrat ( Kalsium Hidroksid ) bertindak dengan Kalsium terlarut dan Magnesium Bikarbonat untuk membentuk mendakan tak larut

             Ca(OH)2     +    Ca(HCO3)3-------------------2CaCO3  +   2H2O
             Kalsium             Kalsium -------------- ------- Kalsium    +   Air
   Hidroksida         Bikarbonat                              Karbonat   

             2Ca(OH)     +      Mg(HCO3)2----------------   Mg(OH)2    +    2CaCO3   +    2H20
             Kasium                Magnesium                             Magnesium         Kalsium            Air
Hidroksida            Bikarbonat                              Hidroksida          Karbonat

 Kalsium Karbonat yang telah larut dan magnesium Haidroksid dikeluarkan sebagai mendapan. Oleh itu Lime digunakan untuk megurangkan bikarbonat atau keliatan sementara dan dengan magnesium Sulfat Klorida pemendakan ialah magnesium Hidroksid tetapi larutan Kalsium Sulfat dan Klorid tidak dikeluarkan.

  Soda  Ash digunakan untuk penyingkiran sulfat atu keliatan ( hardness ) kekal

              Na2CO3     +    CaSO4    ------------------       CaCO3   +   Na2SO4
                Soda                Kalsium   ------------ -----        Kalsium   +     Natrium
              Ash                  Sulfat                                         Karbonat         Sulfat  

          Na2CO3     +      CaCl2  ----------------   CaCO3    +    2NaCl
             Soda                 Kalsium                              Kalsium         Natrium
            Ash                   Klorid                                 Karbonat       Klorid

Kalsium Karbonat adalah hasil terakhir pemendakan sebagai mendapan

Peralatan yang digunakan untuk pelembut lime-soda adalah batch type atau continous type. Apabila proses pelembut ini dilakukan pada suhu ynag tinggi kadar tindakbalas juga diperbaiki . Pengumpul seperti Sodium Aluminate menolong memperbaiki proses pelembut dan juga penyinkir silika dengan menyerapkannya kedalam kelompok. Pelebut Lime-Soda kebanyakan untuk melembut air yang mempunyai keliatan yang tinggi ( melebihi 100 ppm )

Penyingkiran keliatan tidak lengkap sepenohnya. Disini terdapat beberapa kelebihan dimana proses pelembutan ini boleh digabungkan dengan penjernihan untuk menyingkirkan kekeruhan.

Penjagaan Penukaran Ion
 Meneral-meneral larut dalam air wujut sebagai ion-ion atau partikal-partikal cas elektrik. Kalsium Karbonat e.g berpisah menjada positif Kalsium ( kation ) dao ion nagatif karbonate ( anion ) . Meterial-meterial sintetik tertentu berfungsiberfungsi sebagai resin penukar lain. Maklumat ini digunakan secara meluas untuk dandang pelembut suap-air.

 Pelembut Air
 Untuk pelembut air resin-resin penukar kation digunakan untuk menyikirkan kation seperti ion Ca++ semasa pertukaran kepada sodium Na+

CaSO4   +    2R.Na  --------------------- R2.Ca   +    Na2So4


Penjanaan Semula Resin
 Apabila kasiti penukaran bagi resin ion penukar dicapai. Resin memerlukan penjanaan semula. Dalam pelembut air, garam ( NaCl ) digunakan untuk pejanaan semula resin dalam perkataan lain menambah kapasiti sodium.
Tindak balas adalah bertentangan yang mana ion sodium adalah diserap kepada resin dan kalsium, magnesium ion-ion akan dimusnahkan

R2.Ca     +      2NaCl  -----------------  2R.Na   +   CaCl2

Penyahmeneralan
Penyahmineralan air ditakrifkan sebagai penyikiran sepenohnya meneral-mineral daripada air. Ini melibatkan pegaliran melalui kedua-dua material penukaran kation dan anion. Dalam kes ini proses penukaran kation menggunakan ion Hidrogen H untuk mengantikan semua kation-katian. Penukaran anion beoperasi keatas pusingan Hidrosid yang mana menggantikan Hidroksid (OH) untuk semua anion-anion. Pengaliran terakhir sebab itu menggandungi hanya ion-ion hidrogen dan ion-ion hidroksid sebagai air tulin.
Penyahmineral air digunakan sebagai suap-air untuk tekanan tinggi dandang pada 600 psi atau lebih.

Masalah Penukaran Ion
 Masalah utama bersangkutan dengan proses-proses penukaran ion ialah :

  1. Tidak berfungsi punya alatan otomatik dan injab makanikal dan alatan dalam peralatan penukaran ion.
  2. Kesalahan dan degradasi resin ion-ion penukar disebabkan oleh ampaian atau bahan koloid dan bendasing-bendasing lain darida ait mentah.
Penyahudaraan
 Oleh kerana pegaratan disebabkan oleh oksigen terlarut merupakan masalah utama dalam tiup air dandang penyikiraan oksigen terlarut daripada suap air dilakukan dengan cara penyahudaraan. Penyahudaraan adalah dicapai melalui percampuran silih berganti suap air dengan stim dalam ruang penyahudaan dan oksigen terlarut dibawa keluar  oleh salur jalan keluar stim. Dalam penyahudaraan spary, jet stim becampur dengan air dalam stim takung air jatuh di atas takugan bersiri dan bertemu dengan stim penolak untuk mengeluarkan gas-gas daripada lubang penyahudaran yang mana ia adalah dibawah vacum.

 

MUKA UTAMA

RAWATAN AIR

RAWATAN AIR1

RAWATAN AIR2

RAWATAN AIR3

RAWATAN AIR4

Copy @ 2001
Ks Tementi All Right Reserved